LOADING

Type to search

Univerzální periodický přezkum lidských práv OSN

Lidská práva

Univerzální periodický přezkum lidských práv OSN

Cesta Guru Jary Prosinec 28, 2017
Share

OSN zaštiťuje od roku 2006 Univerzální periodický přezkum (UPR) plnění závazků v oblasti dodržování lidských práv s cílem zlepšit tuto situaci v každém ze 193 členských států. Během 4 a půl letého cyklu je všem státům poskytnuta příležitost navrhnout vybraným zemím oficiální doporučení, která pomohla zlepšit situaci na poli lidských práv v jejich vlastním státě. Jedná se o poměrně unikátní a velmi efektivní proces, který je založen i na zapojení nevládních organizací a občanské společnosti.

V březnu 2017 předložila CGJ představitelům UPR OSN ČR velmi obsáhlý soubor dokumentů, které mapovaly porušování svobody myšlení a vyznání věřících CGJ za minulé vlády a obsahoval doporučení k ochraně náboženských svobod vládě nové. Ve svém podnětu pro UPR ČR se o persekuci CGJ podrobně zmínili také zástupci Českého Helsinského výboru a Soteria International z Dánska.

V květnu 2017 vystupovali někteří členové CGJ na doprovodné události francouzské CAP (Liberté de Conscience) a belgické HRWF (Human Rights Without Frontiers) v Ženevě u příležitosti Univerzálního periodického přezkumu OSN Filipín. Program o náboženské persekuci CGJ a jejích duchovních představitelů v ČR pomohl zástupcům filipínských úřadů pochopit důvody žádosti těchto vůdčích osobností CGJ o udělení azylu na Filipínách.

4. října 2017 se poprvé v ČR konala výjimečná akce – Národní předkolo Univerzálního periodického přezkumu OSN v ČR. CGJ konání akce iniciovala a dobrovolníci z jejích řad pomáhali s organizací. Účastnili se jí zástupci 15 ambasád, nevládních organizací a několik významných politiků. Se svými příspěvky, kromě zástupce CGJ, vystoupili např. ředitelka Českého Helsinského výboru, ředitel Rómské organizace Vzájemné soužití, víceprezidentka dánské Soteria International a lidskoprávní odborník Athanossios Pantazopoulous. Účastníci velmi pozitivně ocenili  profesionální úroveň konference, vřelou atmosféru a hloubku probíraných témat.

Díky úspěšnému národnímu předkolu UPR OSN v Praze a navázaným kontaktům mezi CGJ  a delegacemi OSN jednotlivých států v Ženevě se podařilo, aby při UPR ČR v listopadu 2017 naše země obdržela 6 doporučení týkajících se zlepšení ochrany svobody víry. V předchozích dvou cyklech UPR ČR v letech 2008 a 2012 byla tato oblast zcela opomenuta. K následnému výčtu doporučení jsme přidali dalších 6, která odpovídají podnětům CGJ. V závorce je vždy uveden stát, který doporučení vydal.

 1. Vypracovat a provádět soubor opatření zaměřených na podporu mírového soužití mezi všemi skupinami obyvatel a boj proti marginalizaci jednotlivců nebo komunit, včetně etnických a náboženských menšin. (Bělorusko)
 2. Zvýšit úsilí v boji proti islamofobii, rasové diskriminaci a nesnášenlivosti – včetně Romů, náboženských menšin, přistěhovalců a dalších. (Indonésie)
 3. Podniknout kroky k prevenci zločinů motivovaných rasovou nebo náboženskou diskriminací formou vzdělávání, zvyšování povědomí o tématu a odborné přípravy. Zajistit, aby byly všechny zločiny z nenávisti účinně a bezodkladně vyšetřovány. (Kanada)
 4. Veřejně odsoudit zločiny z nenávisti a projevy nenávisti (hate crimes a hate speech) a zajistit vyšetřování, stíhání a potrestání diskriminace nebo násilí z důvodu národní, etnické nebo náboženské identity. (Rakousko)
 5. Bojovat proti všem projevům náboženské nenávisti v české společnosti. (Irák)
 6. Pokračovat v provádění a posílení případných opatření proti všem projevům předsudků a diskriminace, jako je nenávistná řeč, extremismus hnutí a násilný extremismus. Zvláštní pozornost věnovat rasismu, xenofobii a dalším projevům nenávisti vůči příslušníkům určitých náboženských či etnických skupin. (Nikaragua)
 7. Zajistit, aby jakékoli zločiny proti menšinovým a zranitelným osobám a komunitám byly účinně a okamžitě vyšetřovány a řešit jakoukoli údajnou diskriminační situaci motivovanou těmito zločiny. (Kanada)
 8. Podporovat větší toleranci vůči menšinám a respektování jejich lidských práv prostřednictvím občanských vzdělávacích kampaní v tradičních a sociálních médiích. (Německo)
 9. Zajistit nejúčinnější možné prostředky ochrany obětí včetně zlepšení a rozšiřování mandátu Veřejného ochránce práv, aby se rovněž zabýval bojem proti diskriminaci. (Nikaragua)
 10. Zvýšit své úsilí o podporu tolerance a antidiskriminačních postojů mezi všemi příslušníky populace a prosazovat dodržování lidských práv a sociální soudržnosti. (Islámská Íránská republika)
 11. Přijmout další opatření k řešení kriminality z nenávisti a rasové diskriminace, mimo jiné prostřednictvím podpory porozumění kulturní rozmanitosti ve společnosti, podpory menšin, přístupu mladých lidí na trh práce a přijetí přiměřené politiky sociálního bydlení. (Thajsko)
 12. Odsuzovat kategoricky a jednoznačně všechny formy nenávistných projevů. vyšetřovat specifické případy těchto projevů, zajistit trestní stíhání, případně označit odpovědné osoby. Poskytnout obětem trestných činů z nenávisti potřebnou podporu, ať již právní nebo psychologickou. (Španělsko)

Na samotném UPR ČR v listopadu v Ženevě opět vystoupili zástupci CGJ na doprovodné akci CAP z Francie a HRWF z Belgie, kde prezentovali případ persekuce Guru Járy a jeho následovníků.

Na Univerzální periodický přezkum OSN v Ženevě navazují diskuse o implementaci doporučení na vládní úrovni, ke kterým bylo CGJ přizváno. Z prvních opatření vládních odborů téma ochrany svobody víry vypadlo jako méně důležité, ale po připomenutí závažnosti této oblasti bylo zástupci CGJ přislíbeno, že doporučení na ochranu náboženských minorit budou zohledněna.